رفتن به محتوای اصلی
x

آمار وضعیت ابتلا به کرونا

اردیبهشت ماه 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 31 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 30 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 29 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 28 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 27 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 26 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 25 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 24 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 23 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 22 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 21 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 20 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 19 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 18 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 17 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 16 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 15 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 14 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 13 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 12 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 11 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 10 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 9 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 8 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 7 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 6 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 5 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 4 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 3 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 2 اردیبهشت 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 1 اردیبهشت 1402

فروردین ماه 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 31 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 30 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 29 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 28 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 27 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 26 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 25 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 24  فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 23 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 22 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 21 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 20 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 19 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 18 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 17 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 16 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 15 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 14 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 13 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 12 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 11 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 10 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 9 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 8 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 7 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 6 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 5 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 4 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 3 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 2 فروردین 1402

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 1 فروردین 1402

اسفندماه 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 29 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 28 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 27 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 26 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 25 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 24 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 23 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 22 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 21 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 20 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 19 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 18 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 17 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 16 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 15 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 14 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 13 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 12 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 11 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 10 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 9 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 8 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 7 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 6 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 5 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 4 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 3 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 2 اسفند 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 1 اسفند 1401

بهمن ماه 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 30 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 29 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 28 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 27 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 26 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 25 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 24 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 23 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 22 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 21 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 20 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 19 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 18 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 17 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 16 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 15 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 14 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 13 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 12 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 11 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 10 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 9 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 8 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 7 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 6 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 5 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 4 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 3 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 2 بهمن 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 1 بهمن 1401

دیماه 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 30 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 29 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 28 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 27 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 26 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 25 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 24 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 23 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 22 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 21 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 20 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 19 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 18 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 17 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 16 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 15 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 14 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 13 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 12 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 11 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 10 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 9 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 8 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 7 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 6 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 5 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 4 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 3 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 2 دی 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 1 دی 1401

 

آذرماه 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 30 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 29 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 28 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 27 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 26 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 24 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 20 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 19 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 15 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 14 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 13 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 12 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 11 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 10 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 9 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 8 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 6 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 4 آذر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 2 آذر 1401

 

آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 29 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 28 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 23 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 22 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 20 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 17 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 16 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 15 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 11 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 8 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 7 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 6 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 5 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 4 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 3 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 2 آبان 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 1 آبان 1401

 

مهر1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 30 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 29 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 28 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 25 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 24 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 23 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 22 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 21 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 20 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 19 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 18 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 17 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 15 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 14 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 13 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 12 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 11 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 10 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 9 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 8 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 7 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 6 مهر 1401

آمار وضعیت ابتلا به کرونا در اصفهان 5 مهر 1401