رفتن به محتوای اصلی
x
پیوست اندازه
تحلیل کوتاه همه گیری کووید 19 استان اصفهان-شماره 1 (309.14 کیلوبایت) 309.14 کیلوبایت
تحلیل کوتاه همه گیری کووید 19 استان اصفهان-شماره 2 (312.23 کیلوبایت) 312.23 کیلوبایت
تحلیل کوتاه همه گیری کووید 19 استان اصفهان-شماره 3 (408.09 کیلوبایت) 408.09 کیلوبایت
تحلیل کوتاه همه گیری کووید 19 استان اصفهان-شماره 4 (335.47 کیلوبایت) 335.47 کیلوبایت
تحلیل کوتاه همه گیری کووید 19 استان اصفهان-شماره 5 (327.76 کیلوبایت) 327.76 کیلوبایت
تحلیل کوتاه همه گیری کووید 19 استان اصفهان-شماره 6 (296.53 کیلوبایت) 296.53 کیلوبایت
تحلیل کوتاه همه گیری کووید 19 استان اصفهان-شماره 7 (313.71 کیلوبایت) 313.71 کیلوبایت
گزارش وضعیت اپیدمی کرونا ویروس در دانشگاه-28 فروردین 99 (1.94 MB) 1.94 MB
گزارش وضعیت اپیدمی کرونا ویروس در دانشگاه-8اردیبهشت 99 (3.26 MB) 3.26 MB
گزارش وضعیت اپیدمی کرونا ویروس در دانشگاه-17 اردیبهشت 99 (938.55 کیلوبایت) 938.55 کیلوبایت
تحلیل کوتاه همه گیری کووید 19 استان اصفهان-شماره 8 (343.88 کیلوبایت) 343.88 کیلوبایت
تحلیل کوتاه همه گیری کووید 19 استان اصفهان-شماره 9 (270.19 کیلوبایت) 270.19 کیلوبایت
گزارش وضعیت اپیدمی کرونا ویروس در دانشگاه-23 خرداد 99 (832 کیلوبایت) 832 کیلوبایت
گزارش وضعیت اپیدمی کرونا ویروس در دانشگاه-31 تیر 99 (1.56 MB) 1.56 MB
گزارش وضعیت اپیدمی کرونا ویروس در دانشگاه-31 مرداد 99 (1.63 MB) 1.63 MB
گزارش وضعیت اپیدمی کرونا ویروس در دانشگاه-31 شهریور 99 (1.64 MB) 1.64 MB